Examiner, Local Fund Account

Government of Gujarat
 • Welcome to Department of
  Examiner, Local Fund Account
  The Local Fund Department is an indepedent audit department under
  the administrative control of Finance Department
  of the State Government. The Local Fund Audit department functions as per
  The Gujarat Local Fund Act, 1963 and
  The Gujarat Local Fund Audit Rules, 1974 with technical Guidence and
  supervision of Comptroller and Auditor General of India. Gujarat.
 • Welcome to Department of
  Examiner, Local Fund Account
  The Local Fund Department is an indepedent audit department under
  the administrative control of Finance Department
  of the State Government. The Local Fund Audit department functions as per
  The Gujarat Local Fund Act, 1963 and
  The Gujarat Local Fund Audit Rules, 1974 with technical Guidence and
  supervision of Comptroller and Auditor General of India. Gujarat.
 • Welcome to Department of
  Examiner, Local Fund Account
  The Local Fund Department is an indepedent audit department under
  the administrative control of Finance Department
  of the State Government. The Local Fund Audit department functions as per
  The Gujarat Local Fund Act, 1963 and
  The Gujarat Local Fund Audit Rules, 1974 with technical Guidence and
  supervision of Comptroller and Auditor General of India. Gujarat.
 • Welcome to Department of
  Examiner, Local Fund Account
  The Local Fund Department is an indepedent audit department under
  the administrative control of Finance Department
  of the State Government. The Local Fund Audit department functions as per
  The Gujarat Local Fund Act, 1963 and
  The Gujarat Local Fund Audit Rules, 1974 with technical Guidence and
  supervision of Comptroller and Auditor General of India. Gujarat.
 • Welcome to Department of
  Examiner, Local Fund Account
  The Local Fund Department is an indepedent audit department under
  the administrative control of Finance Department
  of the State Government. The Local Fund Audit department functions as per
  The Gujarat Local Fund Act, 1963 and
  The Gujarat Local Fund Audit Rules, 1974 with technical Guidence and
  supervision of Comptroller and Auditor General of India. Gujarat.
 • Welcome to Department of
  Examiner, Local Fund Account
  The Local Fund Department is an indepedent audit department under
  the administrative control of Finance Department
  of the State Government. The Local Fund Audit department functions as per
  The Gujarat Local Fund Act, 1963 and
  The Gujarat Local Fund Audit Rules, 1974 with technical Guidence and
  supervision of Comptroller and Auditor General of India. Gujarat.
 • Welcome to Department of
  Examiner, Local Fund Account
  The Local Fund Department is an indepedent audit department under
  the administrative control of Finance Department
  of the State Government. The Local Fund Audit department functions as per
  The Gujarat Local Fund Act, 1963 and
  The Gujarat Local Fund Audit Rules, 1974 with technical Guidence and
  supervision of Comptroller and Auditor General of India. Gujarat.
 • Welcome to Department of
  Examiner, Local Fund Account
  The Local Fund Department is an indepedent audit department under
  the administrative control of Finance Department
  of the State Government. The Local Fund Audit department functions as per
  The Gujarat Local Fund Act, 1963 and
  The Gujarat Local Fund Audit Rules, 1974 with technical Guidence and
  supervision of Comptroller and Auditor General of India. Gujarat.

આર.ઓ.પી. ૨૦૦૯ રિવિઝન સ્ટેટસ

આર.ઓ.પી ૨૦૦૯ ના પેન્શન રિવિઝનના કુલ ૨૪,૭૫૫ કેસો અધિકૃત કરવામાં આવ્યા જે પૈકી નીચે મુજબ કેસો અધિકૃત કરવામાં આવ્યા.

સરકારશ્રી નાણા વિભાગના તા.૪-૨-૨૦૧૫ના ઠરાવ ક્રમાંક: તસમ-૨૦-૨૦૧૪-૨૮૧૧-ઘ, અન્વયે તા.૧-૦૪-૨૦૧૫,થી પગાર વેરીફીકેશનની કામગીરી નિયામકશ્રી, હિસાબ અને તિજોરીઓ, ગાંધીનગરની કચેરી હસ્તકના નવરચિત પગાર ચકાસણી એકમ દ્વારા કરવાનું ઠરાવેલ છે.

સરકારશ્રી નાણા વિભાગના તા.૨૧-૪-૨૦૧૫ના ઠરાવ ક્રમાંક: તસમ-૨૦૨૦૦૯-૧૮૪૭-ઘ, અન્વયે તા.૧-૪-૨૦૧૫,થી આર.ઓ.પી.-૨૦૦૯ અંતર્ગત થયેલ પગાર બાંધણીની ચકાસણીની કામગીરી નિયામકશ્રી, હિસાબ અને તિજોરીઓ, ગાંધીનગરની કચેરીને સોંપાયેલ છે.

વર્ષ રિવિઝન ના કેસો
૨૦૧૧-૧૨ ૧૨૬૯
૨૦૧૨-૧૩ ૩૦૨
કુલ ૧૨૬૯

આર.ઓ.પી. ૨૦૦૯ ના પગારના કેસોની માહિતી (૩૦/૦૬/૧૩ની સ્થિતીએ)

આર.ઓ.પી. ૨૦૦૯ ના પગાર ચકાસણીના કુલ ૪,૨૦,૨૪૦ કેસો અધિકૃત કરવામાં આવ્યા. ૧૭,૩૨૩ કેસો વાંધામાં પરત કરેલ છે. અને ૧૨૫૬ કેસો પેંડિંગ છે. જે પૈકી છેલ્લા બે વર્ષમાં નીચે મુજબ કેસો અધિકૃત કરવામાં આવ્યા.

આર.ઓ.પી. ૨૦૦૯ ના પગાર રિવિઝનના કરેલ કેસો – ૧,૩૪,૦૦૪

વર્ષ રિવિઝન ના કેસો
૨૦૧૧-૧૨ ૧,૭૬,૪૬૦
૨૦૧૨-૧૩ ૪૨,૯૭૦
કુલ ૨,૧૯,૪૩૦

Page last updated on: 04/04/2017

Visitors : Visitor Counter